معرفی

مشخصات فردی

محمد ستاری

نام - نام خانوادگی : محمد   ستاری

پست الکترونیکی : m_sattari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

محمد ستاری
محمد ستاری

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^